Podmínky poskytování elektronických služeb v aplikaci FoldSwallow a na stránkách www.swallowenterprise.com (.cz) a www.foldswallow.com (.cz)

Základní pojmy

Definice: 

Poskytovatel služeb – Ing. Antonín Hlavinka, Swallow Enterprise, bytem Lesní 679, Náměšť na Hané, 78344, IČO 70011397, dále také jako „správce údajů”.

Aplikace – Mobilní aplikace FoldSwallow umístěná na Google Play (App Store) a na adresách https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.swallowenterprise.FoldSwallow a , jedná se o jednoduchou hru, kde je cílem poskládat vlaštovku a hodit co nejdále

Stránky, informační kanály – Informace a propagace aplikace na stránkách www.swallowenterprise.com (.cz) a na www.foldswallow.com (.cz), sociální sítě (G+, FaceBook,Instagram, Youtube)

Tournament/turnaj – soutěž o ceny, služby, slevy či jiné výhody vypsaná zpravidla třetí stranou, bývá časově omezená a veškeré vyhodnocení soutěže si řeší zadavatel, tedy třetí strana. Soutěže se nesmí účasnit pořadatelé anirodinní příslušníci pořadatele turnaje.

Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb. Pro účast v soutěžích je požadován minimální věk uživatele 15 let.

Profil – soubor údajů a umístěný v aplikaci a na stránkách

Účet – záznam v databázi aplikace a stránek, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám. 

Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran. 

• Poskytovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek.
• Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

Rozsah služeb
• Poskytovatel umožňuje uživatelům přístup do mobilní aplikace FoldSwallow a na informační a propagační web a sociální sítě.
• Informace se zveřejňují v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhoduje šikovnost uživatele ve skládání a házení vlaštovky.
• Přístup k službám je zdarma, především registrace a zveřejňování základních údajů nejsou zpoplatněna.
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci aplikace a webu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem na svých informačních kanálech.

Podmínky poskytování služeb
• Každý se může seznámit s informacemi jak používat aplikaci a web
• Přihlášený uživatel má navíc možnost:
1. soutěžit v tournamentech o ceny, které v aplikaci zadá třetí strana
2. hodnotit aplikaci na stránkách Google Play
3. sdílet svoje informace na sociálních sítích
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav aplikace, nebo webu, nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
• Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

Přidávání informací a výsledků do výsledkové tabulky
• Každý uživatel je podepsán jménem (nick), jenž si uživatel vybral při registraci.
• Není možné přidávat reklamní obsah.
• Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
• Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo výsledky, jsou pravdivé a nejsou jakkoliv zfalšované.
• Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
• Poskytovatel služeb není v žádném případě zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli.
• Výsledky turnajů (soutěží) mohou být předány pořadateli turnaje k vyhodnocení a dále za tyto data neručíme.

Profily uživatelů
• K vytvoření profilu nového uživatele, je nutné uvést alespoň jeho základní údaje. 
• Mezi základní údaje pro tournamenty (soutěž) může patřit: nick, email, jméno a příjmení, adresa, telefon. 
• Každý uživatel má pouze jeden profil, pro každý tournament může mít jiný.
• V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než jméno a příjmení aktivního uživatele, dále zde lze uvádět název firmy či společenství a webové stránky. 
• Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb
• Smlouva se uzavírá automaticky po registraci na webu či v aplikaci.
• Registrací účtu uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.
• V případě, že uživatel odvolá souhlas s kterýmkoli ustanovením podmínek, je povinen okamžitě odstranit svůj účet nebo oznámit poskytovateli služeb odvolání souhlasu.
• Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele. Pouze v případě, že o to požádá oprávněný orgán.
• V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může poskytovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
• Zpracovávání osobních údajů uživatele uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených ve vytvořeném profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na webu nebo v aplikaci. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, uvedenými v příloze č. 1 (níže) a podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidovaný text: Sb. 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších změn) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn).
• Pokud se uživatel zaregistruje na webu či aplikaci, pak zároveň:
1. potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek a souhlasí s ním.
2. souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a v případě turnaje s předáním výsledků pořadateli turnaje (soutěže)
3. potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři.
4. souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
• Je zakázáno zpřístupňování účtu jiným subjektům.
• Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.
• Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
• Uživatel může smlouvu ukončit odstraněním svého účtu. Pokud majitel odstraní svůj účet, neznamená to, že dojde k odstranění jejich profilu a všech výsledků.
• Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že je jednání uživatele v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno aplikace, či webu. 
• Jeden uživatel (jeden Nick a/nebo email a/nebo zařízení a/nebo adresa doručení) může vyhrát pouze v jednom turnaji za 2 měsíce, pokud vyhraje častěji, tak jeho výsledek bude automaticky přeskočen na další v řadě.
• Je přísně zakázáno jakkoliv falšovat výsledky a to jakýmkoliv způsobem (hackování), prolomení zdrojového kódu apd., pokud něco takového poskytovatel zjistí, tak uživatel bude smazán a nebude mu udělen více přístup do aplikace. Pokud bude toto chování zjištěno až po odeslání výhry, tak bude výhra vymáhána zpět soudní cestou.

• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování aplikace, či webu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k aplikace, či webu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s aplikací či portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

Zodpovědnost 
• Poskytovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací na webu nebo v aplikaci zveřejněných uživatelem.
• Uživatel přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na webu či v aplikaci, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných. 
• Poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že používání aplikace, webu a služeb, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele a neručí za případné škody nešetrným používáním. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím aplikace či webu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti. 
• Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky. 
• Zodpovědnost poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, které jsou základem k poskytování placených plnění. 
• Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování aplikace, či webu v celku nebo v části. 
• V případě, že bude poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem a o znemožnění přístupu k těmto údajům, poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto uživateli za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.
• Poskytovatel neručí za pořádaný turnaj objednatelem turnaje, či soutěže. Neručí za vyhodnocení soutěže a nenese žádnou zodpovědnost za zveřejněné ceny v soutěži, za způsob a fyzické předání, za popis v turnaji a ani za kvalitu služeb a produktů nabízených v turnajích.

Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení
• Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování aplikace či webu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
• Ostatní připomínky, poznámky, návrhy a chyby se nahlásí na mail info@swallowenterprise.com
• Odpovědi na hlášení budeme ihned zasílat na e-mailovou adresu uživatele.
• Uživatel může podávat reklamace na poruchy fungování aplikace a webu, problémy a připomínky tykající se služeb poskytovaných v rámci aplikace či webu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: info@swallowenterprise.com
• Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo právních předpisů.

Závěrečná ustanovení
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům na e-mailové adresy uvedené při registraci.
• Uživatel zodpovídá za neuvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, za následky odpovídá dle platného zákona
• Příslušné právo, které upravuje vztahy mezi stranami je české právo.
• Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a občanského zákoníku.
• Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla poskytovatele služeb.
• Tyto podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.


Pravidla ochrany soukromí (v souladu s GDPR, více o aktualizovaných podmínkách zde)

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Podmínek použití mobilní aplikace FoldSwallow a podléhají pravidlům popsaným v těchto podmínkách. Provozovatelem aplikace je Swallow Enterprise (Antonín Hlavinka, viz. výše) a vše níže zmíněné se týká jak aplikace FoldSwallow (iOS AppStore a Google Play), tak i webu www.swallowenterprise.com (.cz) a www.foldswallow.com (.cz) a všech přidružených sociálních sítích. Dále jen aplikace a web, či Swallow Enterprise.

Jaké informace aplikace FoldSwallow a web shromažďuje?
Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci jako například přezdívka (nick), jméno a e-mailová adresa, případně telefonní číslo a adresa bydliště, které poskytujete aplikaci FoldSwallow při registraci nebo účastí na různých aktivitách (soutěže, tournamenty).
Soubory protokolu: Aplikace sbírá statistická data využití v souladu s podmínkami Google Analytics, viz. podmínky Google Play a dále App Store, viz. podmínky Apple Inc..

Jak používáme tyto informace
Pokud nám svěříte Vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím aplikace FoldSwallow či webu, používáme tyto Vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb této aplikace.
Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci Vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) a to buď v aplikaci nebo na stránkách www.swallowenterprise.com (.cz), nebo na www.foldswallow.com (.cz), včetně profilů na všech sociálních sítích budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na aplikaci či web, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.
Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn v aplikaci a stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost aplikace FoldSwallow a přidružených stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.
Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě webu; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

Kdy FoldSwallow zveřejňuje informace
Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.
Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.
Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.
Swallow Enterprise si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které Swallow Enterprise považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity aplikace a našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost značky Swallow Enterprise, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení
Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě Vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory, či informace nahrané uživateli na web nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.
Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany Vašeho soukromí a bezpečí (například po Vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření Vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

Náš závazek k zabezpečení dat
Swallow Enterprise vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete aplikaci či webu, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním aplikace a webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

Zpětná vazba
Prosím, kontaktujte provozovatele aplikace FoldSwallow, kterým je Swallow Enterprise s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo aplikace FoldSwallow, a to e-mailem na adrese info@swallowenterprise.com


Datum poslední aktualizace 24.5.2018

info@swallowenterprise.com
© Copyright 2018 - Swallow Enterprise - Antonin Hlavinka